ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุดราตรี เจือบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ