ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย แซ่ด่าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์
ครูผู้ช่วย