ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์
ครู คศ.1