ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรินทร์ ชูนาวา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา สุขคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0