ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพนิดา สันหลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ