ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนารี สายนุ้ย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรวดี สุขขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางกาญจนา ชูนาวา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเรวดี จงไกรจักร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุจรี อินทะโร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0