ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญรวย แซ่ด่าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนารี สายนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางเรวดี สุขขาว
ครู คศ.1

นางกาญจนา ชูนาวา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1