ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชาตรี ปี้บ้านท่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสำรวย คงอภัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางบุญรวย แซ่ด่าน
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ

นายสุริยา สุขคง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป