ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจรินทร์ ชูนาวา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0817285459
อีเมล์ : JARINWKLS@Gmail.com
ที่อยู่ :
22 หมู่ 7 ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี / คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี / วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ AYIE 2014 MALAYSIA
2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1-6
3 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ป.4-6
4 Science Show ระดับ ป.4-6
5 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน