ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบุญรวย แซ่ด่าน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี / คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี / ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2520 - 2555 บรรจุครั้งแรกโรงเรียนบ้านคลองโร ปัจจุบันทำงานโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การจัดค่ายพุทธบุตร(ตามโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นมนุษย์