ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชาตรี ปี้บ้านท่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจรินทร์ ชูนาวา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเรวดี สุขขาว
หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ

นางนารี สายนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป