ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2
ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3