ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
สัญลักษณ์ม่วงขาวพราวงามตา
มีองค์พระศาสดาเป็นตราประจำโรงเรียน
สร้างสรรคุณธรรมน้อมนำให้เราพากเพียร
มีที่อ่านที่เขียนเราได้เรียนด้วยความตั้งใจ
เรียนดีมีศีลธรรมนำกีฬา
พระพุทธศาสนานำพาพวกเราสุขขี
พระพุทธคุณสอนสั่งให้เป็นคนดี ร่วมรักสามัคคี จงรักภักดี ชาติกษัตรา
ศิษย์ดีก็เพราะมีครูดี
สร้างศักดิ์สร้างศรีมอบชีวีเพื่อสังคมไทย
สามัคคีมีขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความรู้ใหม่มอบเด็กไทยในชุมชน
อักษรย่อ ก.ส. มีมานาน
ไม่มีสิ่งใดแผ้วพานเบิกบานสังคมสมใจ
ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อสังคมไทย มอบความสุขสดใสกาฬสินธุ์ร่วมใจเพื่อเยาวชน