ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)

                1.  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ใช้ระบบบริหารเป็นส่วนร่วมแบบหลักธรรมาภิบาล  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                2.  ปรับปรุงพัฒนา  หลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  จุดเน้น/ความต้องการของสถานศึกษา  และชุมชน

                3.  ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่เป้าหมาย  พัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียน  ให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

                4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  ภายใต้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและวิถีประชาธิปไตย

                5.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสม  จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่  จัดแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นภายในสถานศึกษาอย่างพอเพียง  และเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

                6.  จัดหา  และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ  และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                7.  ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้ทันสมัย  และมีความพร้อมต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                8.  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ครู บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และตามมาตรฐานการศึกษา

                9.  ปรับปรุงพัฒนาการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้มีความทันสมัย  และสามารถส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ระบบการเรียนรู้  และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (GOAL)

1.   โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และ

ชุมชนมีส่วนร่วม  และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา

                2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรอย่างครบถ้วน หลักสูตรมีความทันสมัย  และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  จุดเน้น/ความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน

                3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ  การใช้หลักสูตร และการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างหลากหลาย และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

                5.  ผู้เรียนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  ภายใต้วิถีประชาธิปไตย

                6.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อม  มีสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่  มีแหล่งเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

                7.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี  ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                8.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  ที่ทันสมัย  และพร้อมต่อการนำไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                9.  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  และพัฒนางาน  ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานการศึกษา

                10.  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีความทันสมัย  และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา