ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  มีวิถีความเป็นอยู่แบบไทย  ชุมชนร่วมใจประสาน  การบริหารงานเป็นระบบ  และมีคุณภาพครบตามาตรฐาน
ปรัชญา

อสาธํ  สาธุนา  ชิเน   พึงชนะความชั่วด้วยความดี