ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน

                    เรียนดี   มีศีลธรรม  นำกีฬา   สามัคคี

สีประจำโรงเรียน
                    ม่วง ขาว
อักษรย่อประจำโรงเรียน
                    ก.ส.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
                    ราชพฤกษ์