ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์      ตั้งอยู่หมู่ที่  3      ตำบลประสงค์    อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ 84170 โทรศัพท์ 0-7738-0181 
 E –mail  : watkalasin@gmail.com 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ประวัติโดยสังเขปดังต่อไปนี้

                โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2483  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 21  ไร่ 3  งาน ปัจจุบัน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 2 หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่ที่  3  หมู่ที่  22  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี