ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มิ.ย. 58 ถึง 10 มิ.ย. 58 เลือกตั้ง ประธานนักเรียนวันที่ 9 มิ.ย. 58
03 มิ.ย. 58 ถึง 11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู 11 มิ.ย.58
10 มี.ค. 58 ถึง 11 มี.ค. 58 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2557
วิชาการ
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2557
วิชาการ
17 มิ.ย. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 แข่งกีฬาสี
เสื่อประจำสี
17 มิ.ย. 57 ถึง 01 ก.ค. 57 กิจกรรมวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ
04 มิ.ย. 56 ถึง 13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
วันไหว้ครู พฤหัสที่ 13 มิ.ย. 56
โรงอาหาร แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม
23 เม.ย. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม 11-14 พ.ค. 56
นักเรียน เข้าค่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 56 ณ วัดกาฬสินธุ์
23 เม.ย. 56 ถึง 09 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียน 9 พ.ค.56
28 พ.ค. 53 ถึง 12 มิ.ย. 56 เลือกตั้งสภานักเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 56