ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ป.1 ข102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ กรมสามัญ(ชำรุด)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว 2 (ใช้เป็นโรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : ต้นสังกัด
เพิ่มเติม..